ضرورت محلول پاشی کلسیم در ابتدای تشکیل میوه پسته پسته

ضرورت محلول پاشی کلسیم در ابتدای تشکیل میوه پسته( مرحله ارزنی تا عدسی شدن) پسته مقدمه: کلسیم یکی از عناصر مهم و ضروری مورد نیاز گیاه در حفظ پایداری و نفوذپذیری غشاء سلول، فعال نمودن برخی آنزیم ها، سنتز پروتئین ها، انتقال کربوهیدرات ها و در نهایت رشد و نمو سلول ها نقش اساسی دارد. … ادامه مطلب