پسته احمدآقایی

پسته: پسته میوهایی است که نقش مهمی در تغذیه و اقتصاد کشورهای خشک و نیمهخشک دارد. این گیاه دارای گونههای مختلفی میباشد که گونه .pistacia vera L به واسطه صفات ظاهر، اندازه میوه دارای مطلوبیت برای مصرفکنندگان بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد و متعلق به تیره Anacardiaceae میباشد. اغلب درختان پسته درارتفاع ۹۰۰-۲۰۰۰متری از … ادامه مطلب